Ciecz obróbkowa emulsyjna

EMULKOL ® EPS

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Emulkol EPS
w postaci 2-10% emulsji przeznaczony jest do szczególnie trudnych warunków obróbki skrawaniem oraz  w postaci 20-50% emulsji do procesów wytłacza­nia, ciągnienia rur itp.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol  EPS
  jest  półsyntetycznym olejem emulgującym, zawierającym głębokorafi-nowany  olej  naftowy,  emulgatory  jonowe,  inhibitory  korozji,  dodatki  poprawiające  własności smarne, dodatki homogenizujące, biobójcze i przeciwpienne.
Emulkol EPS jest olejem emulgującym tworzącym  z  wodą  drobnodyspersyjne emul­sje tzw. mikroemulsje. Chłodziwo sporządzone na bazie Emulkolu EPS charakteryzu­je się dużą  trwałością  w czasie  eksploatacji, dobrymi  własnościami smarnymi i chłodzącymi oraz niższą toksycznością ścieków.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY EMULKOL ? EPS
wygląd w temp. 20 +/-5°C jednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp.  40°C, mm2/s, nie wyższa niż 300
własności smarne w badaniu na aparacie czterokulowym, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż 392
 własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– pH
– stabilność
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta
jasnobrązowa, transparentna do lekko mlecznej
8,0 – 9,5
wytrzymuje
H0

PRZECHOWYWANIE
Emulkol EPS
należy przechowywać w  opakowaniach stalowych lub  polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i  zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 1 roku.
Emulkolu EPS nie wolno przechowywać w opakowaniach ocynkowanych.

PRZYGOTOWANIE UKŁADU
Jest bardzo ważne, aby układ przed napełnieniem nową emulsją został właściwie umyty i zdezynfekowany. Szczególnie istotne jest usunięcie szlamów i osadów będących skupiskiem mikroorganizmów. Służy  do   tego   środek  myjąco-dezynfekujący Grotanol SR-1, który należy wprowadzić w stężeniu 1-3% do układu  zużytej emulsji.
Przy użyciu tego środka należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta. Grotanol SR-1 powinien przebywać w pracującym układzie minimum 12 godzin. Nie zaleca się w tym czasie obróbki skrawaniem.

Dla układów bardzo zabrudzonych należy stosować stężenie 3% środka myjąco-dezynfekującego Grotanol SR-1.

W przypadku braku tego środka przemyć układ wodą, a następnie 2% emulsją Emulkolu EPS.

SPORZĄDZANIE EMULSJI
Emulsję sporządza się przez dodawanie oleju cienkim strumieniem do wody przy ciągłym mieszaniu. Korzystnie jest stosować wodę o temp. 20-25°C .Szczególnie zaleca się sporządzanie  emulsji za pomocą urządzeń inżektorowych gwarantujących  uzyskanie  emulsji drobnodyspersyj­nej.

PIELĘGNACJA CHŁODZIWA
Dla zapobieżenia mikrobiologicznemu skażeniu chłodziwa i wydłużeniu czasu jego eksploatacji   konieczne jest przestrzeganie zasad higieny zarówno w czasie pracy jak i podczas sporządzania chłodziwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość zbiorników i jakość mikrobiologiczną wody.

Zaleca się codzienną kontrolę pH i stężenia chłodziwa.

Szczegółową instrukcję stosowania chłodziw emulsyjnych dostarczamy na żądanie.

UTYLIZACJA ZUŻYTEJ EMULSJI
Odpowiednie  są  wszystkie  powszechnie stosowane  metody. Preferuje  się  metodę  ultrafiltracji i koagulacji sedymentacyjnej. Zużyte emulsje są utylizowane między  innymi przez firmę AQUA S.A. w Bielsku-Białej, Bestwińska 63, tel. 33 815-72-41 wew. 426.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu