Ciecz obróbkowa emulsyjna

EMULKOL ® PS

W ofercie

Produktów

50 lat

Ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna półsyntetyczna

ZASTOSOWANIE

Emulkol PS jest chłodziwem emulgującym powszechnego stosowania  do obróbki stali, żeliwa, miedzi, aluminium oraz ich stopów.
W zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się   emulsje o następujących stężeniach:

szlifowanie 3-5%
toczenie zgrubne 3-5%
toczenie gładkościowe 5-8%
rozwiercanie wykańczające 5-8%
gwintowanie 5-8%
wytłaczanie 8-20%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Olej  emulgujący  Emulkol PS jest  kompozycją  zawierającą  głębokorafinowany  olej naf­towy, emulgatory jonowe  i  niejonowe, inhibitory korozji, dodatki  poprawiające wła­sności smarne i odporność  na pienienie  oraz biobójcze. Emulkol PS tworzy  z  wodą drob­nodyspersyjne  emulsje tzw. mikroemulsje. Chłodziwo  wytwarzane  na jego bazie chara­kteryzuje się dużą trwałością w czasie  eksploatacji, dobrymi własnościami smar­nymi i chłodzącymi. Emulkol PS nie  zawiera azotynu  sodowego  zaliczanego do  tru­cizn i po­wodującego  zanieczyszczenia  wód  związkami  rakotwórczymi. Zawiera małą ilość oleju przez co jest łatwiej  rozkładalny  biologicznie w ściekach.

Emulkol PS  zawiera ok. 30% oleju mineralnego.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY EMULKOL ? PS
wygląd w temp. 20 +/-5°C jednorodna,klarowna ciecz barwy żółtej
lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż 200
własności 3% emulsji na wodzie o twardości 15°N:
– wygląd
– stabilność
– pH
– własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa
lekko mleczna, opalizująca
wytrzymuje
8,0 – 9,5
H0

PRZECHOWYWANIE

Emulkol PS należy przechowywać  w  opakowaniach  stalowych  lub  polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci  i zanieczyszczeń mechanicznych. Graniczne  temperatury przechowywania  wynoszą od -15°C do 40°C, a okres magazynowania nie powinien przekraczać 1 roku.
Emulkolu PS nie wolno przechowywać w opakowaniach ocynkowanych.

PRZYGOTOWANIE UKŁADU

Jest bardzo ważne, aby układ przed napełnieniem nową emulsją został właściwie umyty i zdezynfekowany. Szczególnie istotne jest usunięcie szlamów i osadów będących skupiskiem mikroorganizmów. Służy do tego Grotanol SR-1, który należy wprowadzić w stężeniu 1-3% do układu zużytej emulsji.
Przy użyciu tego środka należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta. Grotanol SR-1 powinien przebywać w pracującym układzie minimum 12 godzin. Nie zaleca się w tym czasie obróbki skrawaniem. Dla układów bardzo zabrudzonych należy stosować stężenie 3% środka myjąco-dezynfekującego Grotanol SR-1.

W przypadku braku tego środka, przemyć układ wodą, a następnie 2% emulsją Emulkolu PS.

SPORZĄDZANIE EMULSJI

Emulsje sporządza się przez dodawanie oleju cienkim strumieniem do wody przy ciągłym mieszaniu. Korzystnie jest stosować wodę o temperaturze 20 – 25°C. Szczególnie zaleca się sporządzanie emulsji za pomocą urządzeń inżektorowych gwarantujących uzyskanie emulsji drobnodyspersyjnej.

PIELĘGNACJA CHŁODZIWA

Dla zapobieżenia mikrobiologicznemu skażeniu chłodziwa i wydłużeniu czasu jego eksploatacji konieczne jest przestrzeganie zasad higieny zarówno w czasie pracy jak i podczas sporządzania chłodziwa. Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość zbiorników i jakość mikrobiologiczną wody.

Zaleca się codzienną kontrolę pH i stężenia chłodziwa.

W przypadku dłuższego postoju obrabiarki zaleca się okresowe natlenianie emulsji np. przez włączenie na kilka minut samego układu zasilania chłodziwa. Szczegółową instrukcję stosowania chłodziw emulsyjnych dostarczamy na żądanie.

UTYLIZACJA ZUŻYTEJ EMULSJI
Odpowiednie  są  wszystkie  powszechnie stosowane  metody. Preferuje  się  metodę  ultrafiltracji i koagulacji sedymentacyjnej. Zużyte emulsje są utylizowane między  innymi przez firmę AQUA S.A. w Bielsku-Białej, Bestwińska 63, tel. 33 815-72-41 wew. 426.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu