Ciecz obróbkowa emulsyjna

EMULKOL ® EP

W ofercie

Produktów

50 lat

ZASTOSOWANIE
Emulkol EP  w postaci 2-8 %  emulsji, przeznaczony jest  do  obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych. W zależności  od  rodzaju  obróbki zaleca  się stosowanie  emulsji o następujących stężeniach:

szlifowanie 2-5%
toczenie zgrubne 2-5%
toczenie gładkościowe 5-8%
rozwiercanie wykańczające 5-8%
gwintowanie 5-8%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol EP
jest półsyntetycznym  olejem  emulgującym zawierającym  głębokorafino­wany olej mineralny, emulgatory jonowe i niejonowe, inhibitory korozji, dodatki  popra­wiające własności smarne, dodatki homogenizujące, biobójcze i przeciwpienne. Wy­tworzone emulsje są  przeźroczyste do lekko mlecznych. Chłodziwo  sporządzone  na  bazie Emulkolu EP charakteryzuje się wysoką stabilnością  w czasie eksploatacji, dobrymi własnościami smarnymi i chłodzącymi.

Emulkol EP  zawiera ok. 20% oleju mineralnego.

WŁASNOŚCI

PARAMETRY EMULKOL ? EP
wygląd w temp. 20 +/-5°C jednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej
lepkość kinematyczna w temp.  40°C, mm2/s, nie wyższa niż 200
własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – stabilność – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta – odporność na pienienie jasnobrązowa, transparentna do lekko mlecznej wytrzymuje 8,0 – 9,5 H0 wytrzymuje

PRZECHOWYWANIE
Emulkol EP należy  przechowywać  w  opakowaniach  stalowych  lub polietylenowych zabezpieczających produkt  przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 1 roku. Emulkolu EP nie wolno przechowywać w opakowaniach ocynkowanych.

PRZYGOTOWANIE UKŁADU
Jest bardzo ważne, aby układ przed napełnieniem nową emulsją został właściwie umyty i zdezyn­fekowany. Szczególnie  istotne jest usunięcie  szlamów i  osadów  będących  skupiskiem  mikroor­ganizmów. Służy do tego środek myjąco-dezynfekujący Grotanol SR-1, który  należy  wprowa­dzić w stęże­niu 1-3% do układu zużytej emulsji.

Przy użyciu tego środka należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta. Grotanol SR-1 powinien  przebywać  w pracującym  układzie minimum  12 godzin. Nie zaleca się w tym czasie obróbki skrawaniem. Dla układów bardzo zabru­dzonych  należy stosować  3% stęże­nie Grotanolu SR-1. W przypadku braku tego środ­ka przemyć układ wodą, a następnie 2% emul­sją Emulkolu EP.

SPORZĄDZANIE EMULSJI
Emulsję sporządza się przez dodawanie oleju cienkim strumieniem do wody przy ciągłym  mieszaniu. Korzystnie jest stosować wodę o temp. 20-25°C. Szczególnie za­leca się sporządzanie emulsji za pomocą urządzeń inżektorowych gwarantujących uzyskanie emulsji drobnodyspersyjnej.

PIELĘGNACJA CHŁODZIWA
Dla  zapobieżenia mikrobiologicznemu  skażeniu  chłodziwa i  wydłużeniu czasu  jego  eksploatacji konieczne jest przestrzegania zasad higieny zarówno w czasie  pracy jak  i  podczas sporządzania chłodziwa. Należy zwrócić  szczególną  uwagę na  czystość zbiorników  i  jakość  mikrobiologiczną wody. Zaleca się codzienną kontrolę pH i stężenia chłodziwa.

Szczegółową instrukcję stosowania  chłodziw emulsyjnych dostarczamy na żądanie.

UTYLIZACJA ZUŻYTEJ EMULSJI
Odpowiednie są  wszystkie  powszechnie  stosowane  metody. Preferuje  się  metodę  ultrafiltracji i koagulacji  sedymentacyjnej. Zużyte  emulsje  są  utylizowane  między innymi  przez firmę AQUA S.A. w Bielsku-Białej, ul.Bestwińska 63 tel.33 815-72-41 w. 426.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: +48 513 049 288, +48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:
Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu