Smarujemy ponad 50 lat

Infrastruktura i Technologie

Usługi laboratoryjne i serwisowe

Doświadczona kadra inżynierska

W zgodzie z naturą

WIEDZA DOŚWIADCZENIE ROZWÓJ

W ofercie

Produktów

50 lat

Cennik usług laboratoryjnych 01/2022

wykonywanych w Laboratorium Technologicznym PDP “Naftochem” Sp. z o.o.
Data obowiązywania: od 01.01.2022r.

Lp. Nazwa analizy
Numer normy
Cena netto [zł] Minimalna ilość próbki
1 Gęstość PN-C-04358
ASTM D7042
50 0,3 l
2 Lepkość kinematyczna PN-C-04358
ASTM D7042
80 0,2 l
3 Wskaźnik lepkości
– obliczenie
– oznaczenie
PN-C-04358
ASTM D7042
200 0,3 l
4 Korozja Herberta PN-92/M-55789 100 0,1 l
5 Liczba kwasowa PN-ISO 6618 1 100 0,2 l
6 Liczba zmydlenia PN-ISO 6293-1 200 0,2 l
7 Odczyn wyciągu wodnego PN-84/C-04064 100 0,2 l
8 Odporność na korozję – stal PN-85/C-04093 100 0,2 l
9 Odporność na korozję – miedź PN-ISO 2160 100 0,2 l
10 Odporność oleju na emulgowanie PN-ISO 6614 200 0,1 l
11 Odporność smarów na
wymywanie wodą
PN-ISO 11009 400 20 g
12 Pomiar pH PN-89/C-04963 50 0,1 l
13 Popiół siarczanowy PN-ISO 3987 250 0,1 l
14 Pozostałość po koksowaniu PN-ISO 6615 200 0,1 l
15 Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245 250 0,1 l
16 Stabilność mechaniczna smaru PN-62/C-04144 400 200 g
17 Temperatura zapłonu i palenia –
metoda otwartego tygla
Clevelanda
PN-EN ISO 2592 100 0,2 l
18 Temperatura zapłonu w tyglu
zamkniętym met. Martena-Pensky’ego
PN-EN ISO 2719 100 0,2 l
19 Twardość wody metodą
wersenianową
PN-72/C-04554 100 0,3 l
20 Własności przeciwzużyciowe –
średnica skaz kulek (obciążenie
40kG przez 1h)
PN-EN ISO 20623 200 0,2 l
21 Własności smarne
– obciążenie zespawania
PN-EN ISO 20623 200 0,2 l
22 Własności termokinetyczne olejów
hartowniczych
– dla 1 oleju w 1 temperaturze
– dla 1 oleju w 2 temperaturach
PN-ISO 9950 200
300
2 l
23 Wydzielanie oleju ze smaru –
metoda filtracji pod naciskiem
IP 121:2011 200 50 g
24 Zawartość bakterii i grzybów 70 0,05 l
25 Zawartość ciał stałych obcych w
olejach
PN-58/C-04089 200 50 g
26 Zawartość wody met.
azeotropową
PN-EN ISO 9029 100 0,1 l
27 Ekspertyzy oraz konsultacje
technologiczne
Cena ustalana
indywidualnie

Próbki ze zleceniem proszę wysyłać na adres:
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne „NAFTOCHEM” Sp. z o.o.
31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1

Kontakt w sprawie wyników badań i zleceń:
Renata Żuczek
e-mail: renata.zuczek@naftochem.pl lub laboratorium@naftochem.pl
tel.: 12 632 51 11
Remigiusz Fiałek
e-mail: remigiusz.fialek@naftochem.pl
tel. kom.: +48 506 497 623

Naftochem, siedziba

NAFTOCHEM Sp. z o.o.
31-429 Kraków
ul. Łukasiewicza 1

NIP: 675-12-89-317
REGON: 356684132
BDO: 000014695

tel./fax 12 421 49 42
sekretariat@naftochem.pl