Środek do obróbki plastycznej

AKORINOL E-1 OLEJ DO ELEKTRODRĄŻAREK

W ofercie

Produktów

50 lat

INFORMACJE O PRODUKCIE
Olej do elektrodrążarek Akorinol E-1 produkowany jest na wysokooczyszczonych frakcjach
naftowych. Posiada stosunkowo wysoką temperaturę zapłonu oraz niską skłonność do tworzenia
par i mgły, co pozwala to na bezpieczną pracę oraz minimalizację strat w trakcie eksploatacji.
Zapach produktu jest prawie niewyczuwalny. Dzięki jego zastosowaniu uzyskuje się
powierzchnię pozbawioną nalotów pozostałych wskutek termicznego rozkładu.
Akorinol E-1 nie powoduje emisji lotnych związków organicznych (LZO). Produkt został
sklasyfikowany jako nieemitujący LZO (non-VOC) zgodnie z definicją podaną w Dyrektywie
2010/75/EU, (prężność par w temperaturze 20 °C wynosi > 0,01 kPa).

Normy, aprobaty:
Aprobata producenta elektrodrążarek: Zakład Produkcji Przemysłowej ZAP PB

ZASTOSOWANIE
Olej do elektrodrążarek wgłębnych Akorinol E-1 przeznaczony jest do obróbki elektroerozyjnej
jako ciecz dielektryczna. Zalecany jest zarówno do obróbki elementów o złożonych kształtach
geometrycznych jak i obróbki zgrubnej. Może być stosowany do elementów wykonanych
z materiałów łatwoskrawalnych oraz trudnoskrawalnych.

Stale nisko i
średnio
stopowe
Żeliwo Wysoko
stopowe
stale / stopy
niklu i
chromu
Stopy
tytanu
Stopy
aluminium
Metale
kolorowe
Grafit
+ + + + + + +

Zalety
– niska zawartość związków aromatycznych
– duża skuteczność usuwania materiału
– minimalizuje zużycie elektrod
– neutralny: bezbarwny, bezzapachowy
– znakomita odporność na tworzenie osadów i produktów rozkładu termicznego

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

PARAMETRY AKORNIOL E-1*
Wygląd transparentna ciecz
Gęstość kg/m3 0,802
Lepkość kinematyczna w temp. 40 ºC, mm2/s 3,16
Temperatura zapłonu, ºC 103
Temperatura płynięcia, ºC – 36
Liczba kwasowa, mg KOH/g 0,01
Zawartość siarki, % 0,0007
Prężność par, kPa 2,3

*wartości typowe

MAGAZYNOWANIE

Akorinol E-1 nnależy przechowywać w opakowaniach zamkniętych stalowych lub polietylenowych
zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci, promieni słonecznych i zanieczyszczeń
mechanicznych. Zakres temperatur magazynowania: -20÷35ºC. Dopuszcza się okres
przechowywania Akorinolu E-1 do 5 lat.

INFORMACJI UDZIELA

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

tel.: +48 513 049 288,
+48 664 099 045
e-mail: sprzedaz@naftochem.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNY:

Mobile: +48  664 133 569
e-mail: technolog@naftochem.pl

Karta produktu