Środek do obróbki plastycznej

GROTANOL SR-1 – PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI UKŁADÓW OBIEGOWYCH CIECZY OBRÓBKOWYCH

W ofercie

Produktów

50 lat

GROTANOL SR 1 – koncentrat środka do mycia i dezynfekcji układów technicznych

SKŁAD

GROTANOL SR 1 Jest ciekłą mieszaniną wysoko efektywnych substancji zwilżających, emulgatorów, alkalii oraz środków biobójczych.
Biobójczym składnikiem aktywnym jest:
1.3.5-Triazine-1,3,5-(2H,4H,6H)-triethanol
8-12% wag      CAS no 4719-04-4

ZASTOSOWANIE

GROTANOL SR 1 jest zalecany do mycia i dezynfekcji obiektów produkcyjnych, w szczególności obiegów cyrkulacyjnych, aparatury zbiornikowej i innych maszyn-
GROTANOL SR 1 w postaci handlowej jest koncentratem.
Można stosować go na dwa różne sposoby:
? – wprowadzić GROTANOL SR 1 w ilości 1-3% do zużytego medium znajdującego się w układzie. Zapewnić czas kontaktu 6-24 godziny i mieszanie
-np, zużyte emulsje chłodzące przed ich wymianą
? sporządzić 1-3%  roztwór – wodny,   którym przeprowadzone będzie mycie i dezynfekcja układu, przy parametrach j.w.
Typowe przykłady zastosowań to:
? przemysł spożywczy
? obróbka metali
? zakłady chemii budowlanej
? przemysł papierniczy
? przemysł kosmetyczny
? wytwarzanie innych produktów technicznych
Działanie myjące GROTANOLU SR 1 polega na zmiękczaniu osadów przylegających do ścian obiektów, odwarstwieniu osadów od powierzchni, emulgowaniu tłuszczów, rozpuszczaniu szlamów pochodzenia organicznego.
Działanie dezynfekujące GROTANOLU SR 1 polega na redukcji w ciągu paru  godzin ilości mikroorganizmów (bakterie, grzyby, pleśnie)
w układzie z poziomu 107-108 /ml (duże skażenie) praktycznie do zera.
O stężeniu GROTANOLU SR 1 w układzie decydują:
– czas przeznaczony na mycie i dezynfekcję
– stopień zanieczyszczenia układu, głównie osadami i szlamami
– charakterystyka hydrodynamiczna i chemiczna układu

Proces dezynfekcji wymaga zazwyczaj czasu 2-3 godzin. Dłużej trwa zmiękczanie i rozpuszczanie starych zleżałych osadów.
Ogólnie zaleca się stosować:
– stężenie GROTANOLU SR 1 – 1-3%,
– czas przebywania w układzie –  minimum 6 godzin
Uwaga: dodanie GROTANOLU SR 1 powoduje alkalizację układu (1% roztwór pH ok.12). Dlatego też GROTANOLU SR 1 nie należy stosować do urządzeń nieodpornych na podwyższone pH, np. aluminium, cynk.

ZALETY

? łączy w sobie działanie czyszcząco-myjące biobójcze
? czyści układy podczas normalnej ich pracy
? ma działanie antykorozyjne
? usuwa nawet stare osady 2 miejsc niedostępnych
? łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholu,
acetonie
? wykazuje zgodność chemiczną z układami anionowymi i niejonowymi. Zakres pH 7-12
? produkt stabilny chemicznie i termicznie do 60° C
? produkt niepalny
? nie zawiera wolnego formaldehydu, fenoli, metali    ciężkich. Zawartość chloru organicznego poniżej 0,1%
? rozcieńczone roztwory wodne GROTANOLU SR 1 są biorozkładalne

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie i dezynfekcję układów cyrkulacyjnych przeprowadzić przed wymianą będącego w obiegu medium. Dla aparatury zbiornikowej – po opróżnieniu zbiornika i napełnieniu go wodą,
GROTANOL SR 1 wprowadzić w stężeniu 1-3% liczone na objętość czynną układu. Stężenie zależne jest od stopnia zanieczyszczenia systemu i czasu przeznaczonego na mycie.
Miejsce wprowadzenia GROTANOLU SR 1 powinno posiadać odpowiednio dużą turbulencję przepływu, która  pozwoli na -szybkie wymieszanie  się GROTANOLU SR 1 z medium w układzie.
Roztwór z GROTANOLEM powinien pozostawać
w cyrkulacji przez minimum 6 godzin. Dla starych układów czyszczonych GROTANOLEM SR 1 po raz pierwszy zaleca się 12-24 godziny.
Dla obiegów chłodziw stosowanych w obróbce metali należy wprowadzić GROTANOL SR 1 przed ostatnią zmianą produkcyjną.
Po wprowadzeniu GROTANOLU SR 1 należy unikać kontaktu z roztworem z uwagi na podwyższone pH
i możliwość podrażnienia skóry.
Po zakończeniu procesu roztwór myjący z GROTANOLEM SR 1 odprowadzić do kanalizacji. W przypadku   oczyszczalni biologicznych należy zapewnić 100-krotne rozcieńczenie roztworu wodą lub innym strumieniem ścieków.
W zależności od rodzaju czyszczonego układu można przeprowadzić płukanie wodą. W przypadku obiegów chłodziw emulsyjnych płukanie takie nie jest konieczne, należy jedynie całkowicie odprowadzić roztwór myjąco-dezynfekujący z układu.

DANE FIZYKO-CHEM1CZNE

wygląd                                         klarowny, jasno żółty roztwór
gęstość (20o C                                 ok.1,08g/cm3
lepkość (20° C DIN 53211)               <15 sek.
wsp. refrakcji (20° C)                        ok.1,38
temperatura wrzenia                         ok. 100°C
temperatura zapłonu (DIN 51758)     > 100°C prężność pary 20° C     ok. 20 hPa
pH (roztwór 1%)                                ok. 12

MAGAZYNOWANIE, OPAKOWANIE, TRANSPORT

GROTANOL SR 1 dostępny Jest w opakowaniach 10 kg.
Produkt należy magazynować tylko w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od żywności.
Unikać temperatur poniżej 0° C oraz powyżej 40° C,
Produkt niepalny. Brak przeciwwskazań co do środków gaśniczych.
Termin przydatności do użycia wydrukowany jest na etykiecie opakowania handlowego. Wynosi on 2 lala od daty produkcji.
Klasyfikacja produktu do transportu drogowego – ADR 8 (42b).

ZAGADNIENIA BHP

Przy posługiwaniu się formą handlową GROTANOLU SR 1 (koncentrat) należy ,używać gumowych rękawic, okularów ochronnych. Unikać kontaktu ze skórą, oczami. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami zmyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
Szerzej zagadnienia BHP, transportu, magazynowania, toksykologii i oznakowania produktu zostały podane w SAFETY DATA SHEET sporządzonej wg normy 91/155/EEC.